Privatlivspolitik

 

Følgende gælder for DRK Region Midtsjælland:

 

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

 

DRK Region Midtsjællands dataansvar:
Vi behandler i et mindre omfang personoplysninger og har i kraft af den nye persondataforordning, udformet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
DRK Midtsjælland er dataansvarlig og one.com er databehandler.

 

Kontaktoplysninger:

Webmaster:  Jørgen Falk
Telefon: 53 88 65 25
Mail:

jorgen@falkeflatten.dk

 

Behandling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:

 

1)  Medlemsoplysninger:

Almindelige kontaktoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, og e-mailadresse.

Din hunds oplysninger: 

 • Stambogsnavn, nummer, fødselsdato, køn og race.


2)  Oplysninger om instruktører og tillidspostindehavere:

Almindelige kontakt/personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Bankkontonummer (opbevaret i netbank).


Her indsamler vi oplysninger fra:
Vi har ikke andre oplysninger, end dem du selv har givet os, bl.a. ved din tilmelding til træningshold eller prøve.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålene:
1)  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder opkrævninger pr. mail (i særlige tilfælde).
 • Som led i Regionens aktiviteter, dvs. prøver, skuer, træning mm.
 • Administration af din relation til os.

 

2)  Formål med behandling af oplysninger for instruktører og tillidspostindehavere:

 • Håndtering af hverv og pligter i foreningen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Udbetaling af honorar, udlæg og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

 • Udøvelse af prøver, skuer, træning mm., herunder udfærdigelse af resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til årsmøde.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til arkiv, statistik og lignende.

 

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. I forhold til publicering af billeder, vil der blive indhentet mundtligt samtykke. I sjældne tilfælde, kan det ske at vi indhenter samtykke via mail.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:
I forbindelse med officielle prøver sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til DRK’s hovedkontor.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer, privatpersoner o.lign., med mindre der foreligger en allerede indgået aftale herom.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Dine oplysninger opbevares i database på webhotel hos one.com.

 

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du øverst. 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen blive anført i dette dokument.

Dansk Retriever Klub - Region Midtsjælland